OktoberfestwinkelOktoberfestwinkel

Thuiswinkel Keurmerk
Winkelwagen
Ga naar winkelwagen

Items in wagentje: 0
Totaalbedrag: € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Let op! Deze algemene voorwaarden zijn de standaard voorwaarden die door het Thuiswinkel Keurmerk zijn opgesteld en dus 100% in overeenstemming zijn met de wet "kopen op afstand". 

Artikel 1.          Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aquilo Consulting en een Wederpartij waarop Aquilo Consulting deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aquilo Consulting, voor de uitvoering waarvan door Aquilo Consulting derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aquilo Consulting en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7.Indien Aquilo Consulting niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aquilo Consulting in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2           Offertes en aanbiedingen
1   Alle offertes en aanbiedingen van Aquilo Consulting zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2   Aquilo Consulting kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aquilo Consulting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aquilo Consulting anders aangeeft.
5   Een samengestelde prijsopgave verplicht Aquilo Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
 
Artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen Aquilo Consulting en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Aquilo Consulting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aquilo Consulting dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.Aquilo Consulting heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.Aquilo Consulting is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Aquilo Consulting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.Indien Aquilo Consulting gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Aquilo Consulting ter beschikking heeft gesteld.
7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aquilo Consulting zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Aquilo Consulting gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Aquilo Consulting bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Aquilo Consulting op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aquilo Consulting een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzichtgevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.               Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aquilo Consulting gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Aquilo Consulting daardoor direct of indirect ontstaan.
11.     Indien Aquilo Consulting bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Aquilo Consulting onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-   indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Aquilo Consulting toekomende bevoegdheid of een op Aquilo Consulting rustende verplichting ingevolge de wet;
 
Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.Aquilo Consulting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-   na het sluiten van de overeenkomst Aquilo Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-   Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Aquilo Consulting kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Aquilo Consulting gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
-   indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aquilo Consulting kan worden gevergd.
2.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Aquilo Consulting gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aquilo Consulting op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Aquilo Consulting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Aquilo Consulting op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aquilo Consulting, zal Aquilo Consulting in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Aquilo Consulting is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Aquilo Consulting zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Aquilo Consulting genoemde termijn te voldoen, tenzij Aquilo Consulting anders aangeeft.
6.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aquilo Consulting vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aquilo Consulting op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 
Artikel 5           Overmacht
1.Aquilo Consulting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aquilo Consulting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquilo Consulting niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aquilo Consulting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aquilo Consulting zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Aquilo Consulting kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een (1) maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Indien Aquilo Consulting ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aquilo Consulting gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 6           Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Aquilo Consulting aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aquilo Consulting aangegeven. Aquilo Consulting is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Aquilo Consulting heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.Aquilo Consulting kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aquilo Consulting kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Aquilo Consulting echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door Aquilo Consulting in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Aquilo Consulting totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Aquilo Consulting gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door Aquilo Consulting geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aquilo Consulting veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Aquilo Consulting daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Aquilo Consulting ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Aquilo Consulting gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Aquilo Consulting bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.Voor het geval Aquilo Consulting zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aquilo Consulting en door Aquilo Consulting aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aquilo Consulting zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
Artikel 8      Garanties, onderzoek en reclames
1.De door Aquilo Consulting te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aquilo Consulting kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Aquilo Consulting verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aquilo Consulting, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aquilo Consulting geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)et cetera.
4.De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Aquilo Consulting te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aquilo Consulting in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Aquilo Consulting in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aquilo Consulting de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Aquilo Consulting, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Aquilo Consulting te retourneren en de eigendom daarover aan Aquilo Consulting te verschaffen, tenzij Aquilo Consulting anders aangeeft.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aquilo Consulting daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien Aquilo Consulting aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.Aquilo Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aquilo Consulting is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Aquilo Consulting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aquilo Consulting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aquilo Consulting toegerekend kunnen worden;
-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.Aquilo Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.Indien Aquilo Consulting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aquilo Consulting beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.De aansprakelijkheid van Aquilo Consulting is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aquilo Consulting of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 10         Verjaringstermijn
1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aquilo Consulting en de door Aquilo Consulting bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Aquilo Consulting van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 11         Risico-overgang
1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
Artikel 12         Vrijwaring
1.De Wederpartij vrijwaart Aquilo Consulting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aquilo Consulting toerekenbaar is.
2.Indien Aquilo Consulting uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Aquilo Consulting zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aquilo Consulting, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aquilo Consulting en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 13         Intellectuele eigendom
1.Aquilo Consulting behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aquilo Consulting heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aquilo Consulting partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 15         Recht van retour
1. De wederpartij heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de wederpartij een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de wederpartij. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Wederpartij moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. 
2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
-   tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij.
-   duidelijk persoonlijk van aard zijn.
-   door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
-   snel kunnen bederven of verouderen.
-   van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken
-  van kranten en tijdschriften.
-   die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
3. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
 
Artikel 16         Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website: www.aquiloconsulting.nl
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Aquilo Consulting.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.